Reiki Sessions
Healing Path Reiki Sign.jpg

Reiki Sessions

30 Minute Session.........$65

45 Minute Session.........$95

60 Minute Session........$120

Tarot Readings
Apothecary Flower Essences (1 oz stock bottle)